ANBI

Laatste update 1 november 2020.

 

 

De school kent sinds 1 januari 2009 een Anbi status.

Om de Anbistatus te hebben, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Al deze voorwaarden hebben wel ergens een plaats op onze website. Wij vinden het echter belangrijk dat u in  één oogopslag kunt zien met wie u te maken heeft, en waar u de informatie kunt vinden.

Naam
De officiële naam van de school is Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel voor het basisonderwijs in Ooltgensplaat.  De school is echter in het dorp en omstreken beter bekend als CBS De Hoeksteen

KVK en/of RSIN nummer
Ons RSIN nummer is 40323263

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden onder Contact.

Doelstelling
De doelstelling van onze school is terug te vinden in de schoolgids, bladzijde 4 en 5.

Actueel beleidsplan
De hoofdlijnen van het werk dat onze school doet, is ondergebracht in onze missie. In het kort kunnen we die missie als volgt omschrijven:

CBS De Hoeksteen is een christelijke school, waar onderwijs wordt gegeven dat kwalitatief en eigentijds is, gericht op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door God gegeven gaven en talenten.
Onderwijs is voor CBS De Hoeksteen het bijdragen aan het verwerven van kennis en vaardigheden met als doel leerlingen toe te rusten voor Voortgezet Onderwijs  en aan vorming om een plaats en taak als christen in de samenleving in te nemen, waarbij ze zich hun persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God, Zijn schepping en de naaste bewust zijn.

Ons actueel beleidsplan is als volgt samengeteld: …komt zo snel mogelijk op de site.

Onze school wordt enerzijds bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, anderzijds is de school aangewezen op gelden van derden (waar onder ouders) om meer dan alleen maar de basisactiviteiten te kunnen doen. Hiervoor hebben wij een vrijwillige bijdrage van ouders nodig en zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om extra geld te werven d.m.v. subsidieaanvragen, extra bijdragen van derden, projectgelden van andere instanties etc.

Wij hebben als instelling geen winstoogmerk.

Vanuit ons ideële en christelijke gedachtengoed zetten wij acties op touw én halen wij wekelijks geld op voor projecten in de wereld die onze naaste voorzien in hun eerste levensbehoefte of  hun educatie naar een hoger niveau brengt.

Bestuurssamenstelling &  het beloningsbeleid
De samenstelling van het bestuur vindt u in onze schoolgids, op bladzijde 24.  Het bestuur van de school kent het normale onderwijs beloningsbeleid zoals ook vastgelegd in de cao VO. In ons bestuur hebben we een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast hebben ook andere leden zitting in ons bestuur.  Naast deze bestuursleden hebben wij ook 2 toezichthoudende bestuursleden. U kunt dat ook vinden in de schoolgids.

De leden van ons schoolbestuur komen uit:
*     de Protestantse Kerk van Nederland (Hervormde Gemeente en Gerefomeerde kerk) te Ooltgensplaat
*     de Gereformeerde Gemeente
*     de Hersteld Hervormde Kerk 

De leden van het bestuur ontvangen geen financiële vergoeding voor hun taak.

 

Onze schoolvereniging maakt jaarlijks een jaarrekening. U kunt deze vinden in het bestuursverslag. Het bestuursverslag kunt u onderaan deze pagina downloaden.

 

 

 

 DIRECT
CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.