Inschrijfformulier

Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u ons inschrijfformulier.
Basisschool Ondersteboven is een school van het bijzonder onderwijs, d.w.z. dat ze bestuurd wordt door een schoolbestuur (en niet door de gemeente zoals bij openbare scholen).
Hoewel ons onderwijs gebaseerd is op een rooms katholieke grondslag, worden alle kinderen op school toegelaten waarvan de ouders/verzorgers, ongeacht hun gezindte of afkomst, de doelstellingen van de school respecteren.
Bij de aanname van nieuwe leerlingen op onze school hebben wij voor onze verplichte administratie en voor een goede begeleiding van uw kind enkele gegevens nodig.
Deze informatie wordt door alle scholen in Nederland voor alle kinderen gevraagd.
Wij kunnen ons voorstellen, dat u, in verband met uw privacy, enkele kanttekeningen plaatst bij sommige vragen. De gegevens zijn echter noodzakelijk om te kunnen bepalen hoeveel leerkrachten er voor de betreffende school nodig zijn.
De minister gaat ervan uit, dat kinderen in bepaalde omstandigheden in een achterstandssituatie verkeren. Bijvoorbeeld kinderen waarvan de ouders een opleiding hebben die niet hoger is dan lager beroepsonderwijs.
Die kinderen krijgen dan een extra “gewicht”.
Als een school veel van deze kinderen heeft, kan zij voor hen extra formatie (meer leerkrachten) krijgen. De school moet dit echter kunnen aantonen met door de ouders getekende formulieren.
Daarom verzoeken wij u beide formulieren volledig in te vullen en ondertekend op school in te leveren.
Met nadruk willen we erop wijzen, dat de door u verstrekte gegevens door de school als strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. Dat betekent dat de school de gegevens niet aan anderen zal doorgeven. Alleen de rijksinspecteur van het basisonderwijs heeft uit hoofde van zijn functie inzage in de gegevens.
Indien u bij het invullen van dit formulier op problemen mocht stuiten, dan kunt u met uw vragen op school terecht.
In het formulier wordt gevraagd om een inschrijvingsdatum. Hiermee wordt bedoeld de eerste dag dat uw kind naar school komt. Voor kleuters is dat meestal de eerste schooldag in de maand nadat het kind vier jaar is geworden. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen ze al enkele keren komen om te kijken. Deze gewenningsdagen zijn geheel vrijblijvend en worden vastgesteld in overleg met de betreffende leerkracht.
Met vriendelijke groeten,
Bs Ondersteboven
Pierre de Rooy
directeur

CBS De Hoeksteen is een school voor bijzonder onderwijs en heeft een Protestants Christelijke grondslag, dus alle kinderen, ongeacht afkomst zijn welkom bij ons op school. We verwachten wel dat u de doelstellingen van de school respecteert. Wees van harte welkom om langs te komen om kennis te maken!

Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids.
Verder kunt u op deze website informatie vinden over kinderopvang en het zorgaanbod.

Onderstaand kunt u ons inschrijfformulier downloaden. Een geprint exemplaar kunt u opvragen via info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl.

Het ingevulde formulier kunt u retourneren via info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl natuurlijk kunt u het ook op school afgeven of door de bus doen.


DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over onze school en haar mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:

CBS De Hoeksteen
Pieter Biggestraat 11
3257 AR Ooltgensplaat
T: 0187-631485
E: info@hoeksteen-ooltgensplaat.nl

COMMUNICATIE VIA PARRO

Mededelingen en foto’s delen we met de app Parro. Geen toegang tot deze app? Vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.